About Us

ผลิต จำหน่าย เชื้อราไตรโคเดอร์มา

Trichodermas.com เราผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาคุณภาพ ในรูปของเชื้อไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูปพร้อมใช้ ทั้งในรูปเชื้อผง ละลายน้ำ และเชื้อไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ

ไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการควบคุมเชื้อราสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช เป็นจุลินทรีย์มีชีวิตชนิดหนึ่ง สิ่งสำคัญเมื่อนำไปใช้ คือการมีชีวิตอยู่และการเพิ่มปริมาณของเชื้อราไตรโคเดอร์มา คือสิ่งที่ทำให้เกิดขบวนการควบคุมเชื้อราสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราฉีดพ่นหรือใส่ลงในดิน เป็นเชื้อที่ไม่มีชวิต หรืออยู่ในรูปที่ไม่สามารถเจริญเติบโตขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้

ผลลัพธ์คือ ไม่สามารถหยุดการทำงาน หรือควบคุมกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืชได้ ทำให้การควบคุมโรคพืชไม่ได้ผล

ที่ Trichodermas.com เราจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูปพร้อมใช้ ซึ่งไม่เพียงแต่ความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น

แต่เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของเชื้อ ที่ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถเจริญและเพิ่มปริมาณได้เมื่อนำไปใช้ ในทุกสภาพอากาศ

เชื้อไตรโคเดอร์มาของเรา จึงต้องผ่านกรรมวิธีเพื่อรักษาเชื้อ ช่วยยืดอายุของเชื้อให้มีชีวิตได้ยาวนานขึ้น และสะดวกต่อการเก็บรักษา ในกรณีที่ใช้ไม่หมด สามารถเก็บรักษาโดยไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราถูกสร้างขึ้นมา ให้เหมาะสมต่อการฉีดพ่นหรือนำไปใช้ ภายใต้สภาพอากาศที่แห้งและร้อน โดยที่เชื้อหรือ สปอร์ของเชื้อไม่ถูกทำลายโดยความร้อนหรือแสงแดดได้ง่ายๆ ด้วยกรรมวิธีที่เราใช้ ช้วยให้เชื้อไตรโคเดอร์มาสามารถอยู่ในดินได้นานมากกว่า 130 วัน ในสภาพทีไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ

สอบถาม-สั่งซื้อ