วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา สด

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสดในการปลูกพืชทั่วไป

 • การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์
  โดยใช้เชื้อสดผสมกับรำข้างละเอียดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอกเก่า) ในอัตราส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนัก
  วิธีการผสม
  -ให้เติมรำข้าวเล็กปริมาณเล็กน้อยลงในถุงเชื้อราไตรโคเดอร์มา
  -ใช้มือบีบให้เชื้อที่เกาะกันเป็นก้อนแตกออกเพื่อให้คลุกเคล้ากับรำข้าว
  -ให้เทเชื้อออกจากถุง ผสมกับรำข้าวที่เหลือ (ตามอัตราส่วนหัวเชื้ดสดต่อรำข้าว 1 : 4 โดยน้ำหนัก ) แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
  -นำเชื้อที่คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้ว มาผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้ว (ในอัตรา เชื้อสด : รำข้าว : ปุ๋ยคอก เท่ากับ 1 : 4 : 100 ) คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างทั่วถึง โดยใช้น้ำพรมเพื่อลดการฟุ้งกระจาย เสร็จแล้วสามารถนำไปใช้ได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

  วิธีนำเชื้อที่ผสมแล้วไปใช้งาน

  ใช้ผสมกับวัสดุปลูกสำหรับการเพาะกล้าในกระบะเพาะเมล็ดหรือถุงชำ
  ให้ใส่ส่วนผสมของเชื้อสดที่ผสมปุ๋ยคอกแล้ว (ตามวิธีการด้านบน) ผสมดินปลูกในอัตรา 1:4 โดยปริมาตร แล้วนำดินปลูกทีผสมแล้วไปใส่กระบะหรือถุงเพื่อทำการเพาะเมล็ดต่อไป

  ใช้ใส่หลุมปลูกพืช
  โดยใช้เชื้อสดที่ผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่่วนที่แนะนำ อัตรา 10 -20 กรัม (1-2 ช้อนแกง) ต่อหลุม โรยในหลุมก่อนการหยอดเมล็ด พืช ถ้าหลุมใหญ่(ไม้ผลต่างๆ เช่นทุเรียน) ให้ใช้เชื้อสดที่ผสมปุ๋ยคอกแล้ว 50 – 100 กรัม ต่อหลุม

  การใช้เชื้อหว่านในแปลงปลูก
  ให้ทำการหว่านเชื้อสดที่ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ่ยอินทรีย์แล้ว ลงแปลงปลูกให้ทั่วก่อนทำการปลูกพืช ในอัตรา 50 – 100 กรัมต่อตารางเมตร
  และหว่านเชื้อสดที่ผสมแล้วในขณะที่พืชกำลังเจริญเติบโต หรือ กำลังมีโรคระบาดในแปลงปลูกในอัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร

  ใช้เชื้อสดที่ผสมปุ๋ยคอก หว่านใต้ทรงพุ่มหรือโรยโคนต้นพืช
  โดยหว่านส่วนผสมเชื้อสดให้ทั่วใต้บริเวณทรงพุ่ม ถึงรอบชายพุ่มในอัตรา 50 -100 กรัม ต่อตารางเมตร หรือใช้รักษาโรครากเน่า โคนเน่า โดยให้โรยเชื้อสดที่ผสมแล้วที่โคนต้นพืชทีเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ในอัตรา 10 -20 กรัมต่อต้น
 • การใช้เชื้อสดไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดพันธุ์
  ให้ใส่เชื้อสดลงในถุงที่จะใช้คลุกเมล็ด ในอัตรา เชื้อสด 10 กรัม ต่อ เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เติมน้ำ 10 ซีซี บีบเชื้อสดให้แตกตัว แล้วเทเมล็ดพันธุ์ลงไป 1 กิโลกรัม เข่ยาถุงให้เชื้อสดคลุกเคล้าจนเชื้อเกาะติดที่ผิวของเมล็ดพันธุ์ทั่วถึงดี แล้วนำเมล็ดออกมาผึ่งลมให้แห้ง หรือนำไปปลูกได้ทันที
 • การใช้เชื้อสดผสมกับน้ำ

  ในกรณีที่ไม่สะดวกในการผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ หรือไม่สะดวกที่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกลงในดินเวลานี้ แต่ต้องการใส่เชื้อไตรโคเดอร์มาลงดินเพื่อควบคุมโรคพืช
  ให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาสด ผสมกับน้ำ ในอัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (เชื้อสด 1 ถุง ต่อน้ำ 50 ลิตร ) โดยใช้น้ำเชื้อที่เตรียมได้ ฉีดพ่นลงดิน ในอัตรา 10 -20 ลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร

  ขั่นตอนการผสมเชื้อสดกับน้ำ
  -เชื้อสด 1 ถุง ( 250 กรัม ) เติมน้ำลงไปในถุง ประมาณ 300 ซีซี หรือแค่พอท่วม
  -ขยำเนื้อข้าวให้แตกออกจะได้น้ำเชื้อไตรโคเดอร์มาสีเขียวเข้ม
  -กรองน้ำเชื้อด้วยกระชอนตาถี่
  -ล้างกากตะกอนที่เหลือบนกระชอนอีกครั้งด้วยน้ำเปล่า จนเชื้อหลุดออกจากเมล็ดข้าวหมด
  -เติมน้ำลงในน้ำเชื้อที่กรองได้ ให้ได้ 50 ลิตร
  -นำไปฉีดพ่นได้

  การฉีดพ่นเชื้อสดลงในกระบะเพาะกล้า กระถาง ถุงปลูกพืช สามารถใช้ได้ตามระยะการเจริญเติบโตของพืชดังต่อไปนี้
  -ฉีดพ่นน้ำเชื้อสด ลงบนกระบะเพาะหลังจากหยอดเมล็ดแล้ว หรือในระหว่างต้นกล้ากำลังเจริญเติบโต โดยฉีดให้ดินเปรียกชุ่ม

  – ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงในถุงหรือกระถางปลูกได้ตั้งแต่เริ่มปลูกหรือในระหว่างการเจริญเติบโตของพืช โดยฉีดพ่นให้ดินเปรียกชุ่ม

  การฉีดน้ำเชื้อสดลงในหลุมปลูก

  -ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงหลุมปลูกหลังจากเพาะเมล็ดแล้ว โดยฉีดพ่นให้ดินเปรียกชื้น
  -ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงในหลุมปลูก หลังย้ายกล้าลงหลุมปลูกแล้ว โดยฉีดให้ดินเปรียกชื้น

  การฉีดพ่นน้ำเชื้อสด ลงบนแปลงปลูกพืช
  -ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงในแปลงปลูกพืชหลังจากหว่านเมล็ด และให้คลุมแปลงด้วยฟาง หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นน้ำเชื้อไตรโคเดอร์มาสด ในอัตรา 10 -20 ลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร และให้รดน้ำพืชตามทันที ที่ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดเสร็จ
  -ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงบนแปลงปลูก ในอัตรา 10 -20 ลิตร / 100 ตารางเมตร ก่อนคลุมแปลงด้วยพลาสติกดำ
  -ฉีดพ่นในกรณีพืชกำลังเจริญเติบโตอยูู่ ให้ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงบนแปลง ในอัตรา 10 – 20 ลิตร/100 ตารางเมตร

  การฉีดพ่นน้ำเชื้อสดโคนต้นพืชและบริเวณใต้ทรงพุ่ม
  -ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงตรงโคนต้นพืช และบนดินบริเวณรอบๆโคนต้นพืช โดยให้ผิวดินเปรียกชื้น
  -ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงบนดิน บริเวณใต้ทรงพุ่มและขอบชายพุ่ม ให้ดินพอเปรียกชื้น

  เคล็ดลับการฉีดพ่นเชื้อไตรโคเดอร์มาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  -ควรฉีดพ่นในเวลาแดดอ่อน
  -ควรฉีดพ่นในเวลาเย็น ในกรณีพื่นที่ ที่ต้องการฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย
  -ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่น แห้งมากควรให้น้ำพืชก่อนทำการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือให้น้ำทันทีหลังฉีดพ่นเพื่อให้น้ำพาเชื้อลงดินและเจริญเติบต่อไป